Systemy ocen okresowych

Ocena pracowników to integralny element zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Służy analizie bieżącego poziomu pracy, jej jakości i stopniu wywiązywania się z powierzanych obowiązków oraz pozwala poznać potencjalne umiejętności i możliwości pracowników. Pełni ważną funkcję motywującą, informacyjną, organizacyjną i kontrolną w firmie. System ocen pracowniczych jest narzędziem kompleksowym, które może być wykorzystywane właściwie we wszystkich fazach procesu kadrowego.


Korzyści ze sprawnie funkcjonującego systemu ocen pracowniczych to m.in.:

  • racjonalizacja systemu wynagrodzeń
  • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
  • rzetelna i sprawiedliwa ocena efektywności pracy
  • obiektywna ocena mocnych i słabych stron personelu
  • usprawnienie przepływu informacji pomiędzy pracownikami
  • efektywne planowanie potrzeb szkoleniowych
  • zabranie informacji potrzebnych przy planowaniu awansów i ścieżek karier


Oferujemy opracowanie kompleksowego systemu ocen pracowniczych, a także pomoc we wdrożeniu i przeszkoleniu osób ocenianych i oceniających. Projektowane przez naszą firmę rozwiązania dostosowywane są do potrzeb i specyfiki klienta. Po wykonaniu usługi sporządzany jest raport z realizacji przeprowadzonych działań.

Nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 1243