Osiągnięcia

RCS Sp. z o.o. działa od 1995 roku. Obecnie zaliczane jest do grona najlepszych firm szkoleniowo-doradczych w Polsce, które współtworzą Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Od 2001 roku posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 w zakresie usług szkoleniowych i doradztwa personalnego. Od 2012 roku jako jedna z ierwszych w Polsce wdrożyła Standard usług szkoleniowych opracowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Wdraża nowatorskie rozwiązania w dziedzinie kształcenia ustawicznego oraz tworzy programy szkoleniowe odpowiadające wymogom nowoczesnej gospodarki i rynku pracy. Realizuje liczne projekty szkoleniowe związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i rozwojem zasobów ludzkich na Podlasiu. Organizuje szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, aktywizuje absolwentów oraz bezrobotnych. RCS Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych ze środków unijnych (m.in. przedakcesyjne Phare, PO RZL, PO KL). Do końca 2012 r. RCS przeszkoliło łącznie ok. 30 tys. osób, w tym blisko 70 % stanowiła kadra menedżerska i pracownicy firm oraz instytucji.

Oto nasze ważniejsze projekty:

Phare 2001 SGS „Rozwój Zasobów Ludzkich — Promocja Zatrudnienia i RZL” PL 01.06.09.01-02-10 — Szkolenia dla kadry menedżerskiej i pracowników sektora MSP w woj. podlaskim, zbadanie potrzeb szkoleniowych i przeszkolenie do chwili obecnej 900 osób z sektora MSP — projekt w trakcie realizacji (do 31.12.2004)

Phare 2000 SGS „Rozwój Zasobów Ludzkich”PL 0008.02.01.002 — Szkolenia dla pracowników sektora MSP w woj. podlaskim - zbadanie potrzeb szkoleniowych i przeszkolenie 900 właścicieli i pracowników firm sektora MSP. Realizacja 2003-2004 r.

Phare 2000 SGS „Rozwój Zasobów Ludzkich”PL 0008.02.01.001 — Szkolenia i doradztwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem w woj. podlaskim - przeszkolenie ponad 1400 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem w zakresie przedsiębiorczości. Realizacja 2003-2004r.

Program Phare PL 0003.07 Krajowy Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Przygotowanie do działania na rynku europejskim” — projekt doradczo-szkoleniowy dla pracowników i kadry menedżerskiej przedsiębiorstw sprywatyzowanych w drodze leasingu pracowniczego — w projekcie wzięło udział 6 przedsiębiorstw z woj. podlaskiego, w ramach projektu przeszkolono 319 osób. Realizacja 2002-2003 r.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa tatarskiej mniejszości etnicznej”— projekt dla 90 osób bezrobotnych z Podlasia poprzez doradztwo zawodowe, reorientację zawodową i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości z wykorzystaniem kultury i tradycji tatarskiej - British Know How Fund. Realizacja 2001 r.

„Restrukturyzacja zatrudnienia na terenach wiejskich w woj. podlaskim”- szkolenia dla osób z terenów wiejskich w zakresie prowadzenia pozarolnicznej działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków budżetowych przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przeszkolono 125 osób. Realizacja 2001 r.

„Nowe Horyzonty”— szkolenia i doradztwo dla 700 osób zagrożonych bezrobociem w wyniku restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw w woj. podlaskim (FASTY, tkaczki) — projekt sfinansowany przez British Know How Fund. Realizacja 1998-2000 r.