Opracowanie studiów wykonalności

Opracowanie studiów wykonalności dla projektów przewidzianych
do współfinansowania z funduszy strukturalnych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami analizy ekonomiczno - finansowej projektów oraz nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania studiów wykonalności, które są analizą opłacalności inwestycji.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw, osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z tego zakresu,
 • szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sporządzaniem studiów wykonalności, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także do osób chcących nabyć nową wiedzę.

 Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki Studium Wykonalności (SW).

Moduł I

 • Omówienie podstawowych ram instytucjonalno-prawnych przygotowania projektu,
 • Czym jest SW,
 • Zasadnicza struktura SW,
 • Źródła danych do opracowania SW,
 • Kryteria oceny merytorycznej istotne dla dokumentu,
 • Ćwiczenia budowania struktury SW dla przykładowych przedsięwzięć.

Moduł II

 • Identyfikacja problemów,
 • Czym jest matryca logiczna?
 • Zasady konstruowania matrycy logicznej,
 • Czym jest wskaźnik produktu (cel bezpośredni)?
 • Czym jest wskaźnik rezultatu (cel pośredni)?
 • Zasady pomiaru wskaźników?
 • Zagrożenia i ryzyko w realizacji projektu,
 • Zajęcia praktyczne z identyfikacji problemów i konstruowania logiki interwencji na określonych studiach przypadku.

Moduł III

 • Opis stanu aktualnego instytucji wnioskodawcy,
 • Status prawny beneficjenta,
 • Promocja projektu,
 • Analiza prawna wykonalności projektu,
 • Skład zespołu roboczego oraz jego struktura,
 • Zagadnienie pomocy publicznej w projekcie,
 • Komplementarność projektu z działaniami dotychczas realizowanymi,
 • Zajęcia praktyczne z wykonywania analizy instytucjonalnej i pozostałych zagadnień na określonych studiach przypadku.

Moduł IV

 • Opis stanu aktualnego instytucji wnioskodawcy,
 • Status prawny beneficjenta,
 • Promocja projektu,
 • Analiza prawna wykonalności projektu,
 • Skład zespołu roboczego oraz jego struktura,
 • Zagadnienie pomocy publicznej w projekcie,
 • Komplementarność projektu z działaniami dotychczas realizowanymi,
 • Zajęcia praktyczne z wykonywania analizy instytucjonalnej i pozostałych zagadnień na określonych studiach przypadku.
2. Wprowadzenie do tematyki Analizy Finansowej.
 • Wprowadzenie do tematyki Analizy finansowej,
 • Omówienie sprawozdań finansowych: Bilansu, Rachunku Zysków i Start oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych,
 • Analiza sytuacji finansowej Inwestora,
 • Harmonogram ponoszenia nakładów,
 • Zajęcia praktyczne z dokonywania analizy sytuacji finansowej inwestora oraz budowania harmonogramu na określonych studiach przypadku.

3. Analiza finansowa cd i Analiza trwałości.

 • Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania,
 • Źródła przychodów i ich wielkości,
 • Koszty utrzymania inwestycji,
 • Wartość rezydualna,
 • Współfinansowanie i samofinansowanie się projektu — szacowanie luki finansowej oraz ustalanie poziomu intensywności pomocy,
 • Wskaźniki efektywności,
 • Analiza trwałości,
 • Zajęcia praktyczne z budowania analizy finansowej na określonych studiach przypadku.

4. Analiza ekonomiczna i wielokryterialna.

 • Zasady konstruowania arkuszy,
 • Charakterystyka wartości wprowadzanych do analizy ekonomicznej i ich różnice względem wartości z analizy finansowej,
 • Prognozowane przepływy finansowe,
 • Korzyści społeczne projektu,
 • Analiza i wskaźniki efektywności ekonomicznej,
 • Analiza wielokryterialna jako uzupełnienie analizy ekonomicznej,
 • Zajęcia praktyczne z budowania analizy ekonomicznej i wielokryterialnej na określonych studiach przypadku.

 5. Analizy uzupełniające projektu.

 • Analiza wrażliwości i ryzyka w projekcie,
 • Analiza specyficzna dla sektora,
 • Analiza oddziaływania na środowisko,
 • Zajęcia praktyczne z każdej z analiz na określonych studiach przypadku.

 Trener: Rafał Chmielewski

Czas trwania: 40 godzin szkoleniowych, 5 dni szkoleniowych

Miejsce szkolenia: siedziba RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, III piętro, sala 407

Informacje i zapisy: