Analiza ekonomiczna i finansowa

1. Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z tematyką analizy finansowej i ekonomicznej wykonywanej przy opracowywaniu projektów dotacyjnych,którą będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

2. Adresaci szkolenia:

  • osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji finansowej firmy,
  • osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach,
  • wszyscy ci, którzy w przyszłości zawodowej będą zaangażowani w proces opracowywania pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
3. Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • zrozumienie i swobodne poruszanie się w świecie terminologii analizy finansowej,
  • umiejętność analizy wyników przedsiębiorstwa,
  • pozyskanie wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji, narzędzi i metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.
4. Program szkolenia:

1. Analiza ekonomiczna:

a. Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw,

b. Bilanse przedsiębiorstw: układ kategorie interpretacja,

c. Analiza pionowa i pozioma bilansu,

d. Analiza rachunków zysku i strat: rodzaje układów rachunku, kategorie, interpretacje.

2. Analiza finansowa.

3. Analiza sytuacji finansowej Inwestora.

4. Projekty generujące dochód oraz projekty nie generujące dochodu.

5. Nakłady inwestycyjne.

6. Plan przychodów.

7. Prognoza kosztów.

8. Harmonogram spłaty kredytu.

9. Plan amortyzacji.

10. Rachunek przepływów pieniężnych.

11. Efektywność finansowa projektów.

12. Wskaźniki efektywności finansowej.

13. Wartość rezydualna.

14. Współfinansowanie i samofinansowanie się projektu — szacowanie luki finansowej oraz ustalanie poziomu intensywności pomocy.

15. Analiza wskaźnikowa.

16. Analiza kosztów i korzyści.

17. Charakterystyka wartości wprowadzanych do analizy ekonomicznej i ich różnice względem wartości z analizy finansowej.

18. Prognozowane przepływy finansowe.

19. Korzyści społeczne projektu.

20. Analiza ryzyka i wrażliwości.

21. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego.

22. Analiza opcji.

23. Analiza alternatywnych wariantów technicznych.

24. Analiza wielokryterialna jako uzupełnienie analizy ekonomicznej.

25. Analiza DGC.

26. Komplementarność projektu z innymi działaniami/projektami.

27. Trwałość projektu.

Trener: Rafał Chmielewski

Czas trwania: 32 godziny szkoleniowe, 4 dni szkoleniowe

Miejsce szkolenia: siedziba RCS Sp. z o.o.,ul. Spółdzielcza 8, III piętro, sala 407

Informacje i zapisy: