Prawo pracy

Cele i założenia:

Podczas szkolenie uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi aspektami prawa pracy. Usystematyzowana zostanie posiadana wiedza dotycząca zmian, które miały miejsce w ostatnim czasie. Trenerzy za pomocą wykładów, prezentacji multimedialnych oraz ćwiczeń praktycznych i studiów przypadków odpowiedzą na pytania związane z praktycznym stosowaniem przepisów oraz ich interpretacją.

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie działu kadr, chcących pogłębić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku specjalista ds. kadr, a także dla osób, które chcą posiąść wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w dziale kadr.

Program szkolenia:

1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

2. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

3. Inne formy zatrudnienia — umowy cywilno-prawne; elastyczne formy zatrudnienia

4. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.

 • rodzaje umów o pracę
 • obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika,
 • rozwiązanie umowy o pracę — uregulowania prawne,
 • obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • podstawowe zasady wystawiania świadectwa pracy, elementy świadectwa pracy,

5. Urlopy pracownicze.

 • urlop wypoczynkowy:
  • prawo do urlopu,
  • wymiar urlopu,
  • rozliczenie proporcjonalne urlopu,
  • urlop bieżący, zaległy, na żądanie,
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • urlop bezpłatny.
 • zwolnienia od pracy.

6. Czas pracy - uregulowania prawne.

 • pojęcia związane z czasem pracy,
 • rodzaje systemów czasów pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta,
 • ewidencja czasu pracy,
 • rozliczanie czasu pracy,

6. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji personalnej.

7. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

 • rodzaje urlopów związanych z rodzicielstwem

8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 • obowiązek tworzenia funduszu socjalnego,
 • świadczenia z funduszu socjalnego,
 • świadczenia z funduszu socjalnego a składki ZUS,
 • świadczenia z funduszu socjalnego a podatek,

 Trener: Ewa Leszczyńska

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Miejsce szkolenia: RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

Informacje i zapisy: