Badanie opinii pracowników

Po co pytać pracowników o zdanie?

Badanie opinii pracowników pozwala zaobserwować, jaki wpływ ma strategia personalna firmy na samych pracowników oraz na sposób, w jaki wykonują swoje obowiązki. Daje również obraz tego, które dziedziny swojej pracy pracownicy uznają za kluczowe i wymagające ewentualnej korekty. Badanie opinii pracowników pozwala nie tylko zdiagnozować nastroje panujące w firmie, ale również przyczyny pojawiających się niekiedy problemów i niepowodzeń. Dotyczy ono najważniejszych obszarów funkcjonowania organizacji, w tym komunikacji i relacji interpersonalnych. Jest źródłem cennych informacji zwrotnych, które stanowią punkt wyjścia do planowanych przez kierownictwo firmy zmian w organizacji pracy oraz optymalizacji podejmowanych działań.

Wyniki badania stanowią cenne źródło informacji i pomysłów, które można skutecznie wykorzystać wprowadzając zmiany w firmie. Wiedza w ten sposób zdobyta pozwala:

 • ocenić funkcjonowanie firmy, istniejące procedury organizacyjne, współpracę między działami;
 • rozpoznać najważniejsze problemy organizacyjne oraz interpersonalne;
 • poznać nastroje panujące wśród pracowników;
 • zidentyfikować istniejące, a także potencjalne konflikty oraz ich przyczyny;
 • zdefiniować czynniki motywujące i demotywujące pracowników;
 • ocenić poziom lojalności  i utożsamiania się pracowników z firmą, jej celami i misją;
 • określić silne i słabe strony organizacji.

Dopiero znajomość źródeł problemów pozwala na stworzenie hierarchii koniecznych zmian, jakie należy wprowadzić w przyszłości. Dzięki badaniu opinii pracowników nie będzie to działanie po omacku, metodą prób i błędów, co przyczyni się również do zminimalizowania ryzyka nieskutecznych zmian w firmie. Ponadto, angażując pracowników i prowokując ich do wyrażenia własnej opinii redukuje się często pojawiający się sprzeciw wobec zmian, co więcej – wytwarza się poczucie współtworzenia zmian oraz zwiększa się poczucie przynależności i identyfikacji z firmą.

Jakiego wsparcia mogą Państwo oczekiwać?

Oferowane przez nas badania opinii pracowników obejmują m.in.:

 • Ogólną ocenę sposobu funkcjonowania firmy
 • Ocenę bezpośrednich przełożonych przez pracowników
 • Ocenę poziomu satysfakcji z pracy
 • Analizę relacji interpersonalnych
 • Analizę stylów i sposobów komunikacji

Podczas realizacji usługi doradczej wykorzystujemy różne formy badania opinii: kwestionariusze, wywiady indywidualne i grupowe, obserwacje. Przeprowadzamy badania pilotażowe pozwalające dopasować charakter badania do specyfiki Państwa firmy. Oferujemy możliwość odniesienia uzyskanych wyników do standardów oczekiwanych przez pracodawcę. Po wykonaniu usługi sporządzany jest raport z realizacji przeprowadzonych działań.
 

Nr wpisu do rejestru sgencji zatrudnienia: 1243

drukuj