Aktualności

"Młodzi przedsiębiorczy"

Projekt szkoleniowo - doradczy skierowany do osób do 34 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, mieszkających w województwie podlaskim.

Celem projektu "Młodzi przedsiębiorczy" jest wyposażenie osób młodych pozostających bez zatrudnienia w wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Termin realizacji projektu: 1 lipca 2009 r. - 31 grudnia 2010 r.

Limit osób: 80

Każda osoby zakwalifikowana do udziału w projekcie skorzysta z następujących form wsparcia:

  1. Indywidualnego doradztwa zawodowego - 2-godzinne konsultacje z doradcą zawodowym zmiwrzające do stworzenia Indywidualnego Planu Działania każdego uczestnika projektu. 
  1. Warsztatu interpersonalnego i aktywizującego z elementami przedsiębiorczości - 16-godzinne (2 dni) warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych niezbędnych w świecie biznesu (komunikacja, radzenie sobie ze stresem oraz asertywność i autoprezentacja), których celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników oraz otwarcie na zmiany. Zajęcia będą miały charakter wyjazdowy i odbywać się będą  w ośrodkach konferencyjno - szkoleniowych na terenie województwa podlaskiego.
  1. Indywidualnego doradztwa przedsiębiorczości - 2-godzinne konsultacje z doradcami przedsiębiorczości dookreślające pomysł na biznes uczestników projektu pod względem formalnym, prawnym i finansowym.
  1. Szkolenia "ABC przedsiębiorczości" - 32-godzinne (4 dni) zajęcia, których celem jest przygotowanie uczestników projektu pod względem formalno-prawnym, organizacyjnym i finansowym do prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Mentoringu - 4-godzinne grupowe spotkania z praktykami biznesu jako element upowszechniania dobrych praktyk.
  3. Szkolenia "Biznes plan, pozyskiwanie finansowania i dofinansowania działalności" - 32-godzinne (4 dni) zajęcia uczące uczestników projektu opracowywania biznes planów oraz wskazujące źródła finansowania działalności gospodarczej.

Wszystkie zajęcia realizowane będą w siedzibie firmy RCS w Białymstoku w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 8-16 (za wyjątkiem wyjazdowych warsztatów interpersonalnych).

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 1 września 2009 r.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej od 1 września 2009 r.

Projekt realizowany będzie w IV turach w czterech różnych lokalizacjach. Rekrutacja do kolejnych lokalizacji odbywać się będzie sukcesywnie wg. harmonogramu:

I tura - 1 września 2009 r. - Białystok
II tura - I kwartał 2010 r. - Łomża
III tura - II kwartał 2010 r. - Bielsk Podlaski
IV tura - III kwartał 2010 r. - Suwałki

Wszystkie zajęcia w pozostałych turach realizowane będą w podanych lokalizacjach w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 8-16 (za wyjątkiem wyjazdowych warsztatów interpersonalnych).

 

Dokumenty do pobrania:

    Formularz zgłoszeniowy

    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

    Informacja o projekcie

    Opis przedsięwzięcia


Kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z informacją z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej (dla osób zarejestrowanych w PUP), lub oświadczeniem osoby biernej zawodowo o pozostawaniu bez zatrudnienia (dla osób nie zarejestrowanych w PUP) i kopią dowodu osobistego, opis planowanego przedsięwzięcia należy dostarczyć osobiście, faksem lub listem poleconym do:

RCS Sp. z  o.o.
15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8
tel. (085) 653 74 75, fax. (85) 653 72 21

Rejestracja uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.