Aktualności

Szkolenie z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

PROGRAM SZKOLEŃ

Moduł I: Rynek pracy (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z nowelizacją)

trenerzy: Lech Antkowiak i Mirosław Karolczuk

1. Polski rynek pracy – podstawowe problemy. Charakterystyka polskiego rynku pracy
w kontekście zadań realizowanych przez urzędy pracy.
2. Instytucjonalna obsługa rynku pracy oraz informacja w zakresie funkcjonowania wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w Polsce w 2006 roku.
3. Usługi rynku pracy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Realizowania usług rynku pracy na podstawie zapisów rozporządzeń o standardach usług i warunkach prowadzenia usług rynku pracy.
4. Aktywizacja osób bezrobotnych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aktywne wspieranie osób poszukujących zatrudnienia.
5. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 24 sierpnia 2007 roku.
6. Działania na rzecz doskonalenia kadry służb zatrudnienia.
7. Efektywność kształcenia w aspekcie zmieniających się potrzeb rynku pracy.
8. Fundusz Pracy.
9. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Moduł II: Kodeks pracy i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Kodeks pracy (2 dni) – trenerzy: Ewa Wejsznejder-Guzik i Urszula Bagińska
1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy.
2. Rodzaje umów z pracownikami.
3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
4. Wynagrodzenia pracowników i ich naliczanie.
5. Czas pracy.
6. Inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy ( zasiłki, ekwiwalenty, odprawy).
7. Obowiązki związane ze zwalczaniem bezrobocia.
System zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej (1 dzień) – trenerzy: Paweł Ziółkowski i Mirosław Karolczuk

1. System aktów prawnych regulujących ochronę ubezpieczeń w porządku wspólnotowym (prawo pierwotne i wtórne)
2. Zasada równego traktowania
3. Zasada stosowania ustawodawstwa tylko jednego państwa członkowskiego
4. Zasada transferu świadczeń
5. Zakres przedmiotowy ochrony
6. Zakres podmiotowy ochrony
7. Świadczenia rodzinne
8. Pomoc społeczna na terytorium wspólnoty

GALERIA

Szkolenie konsultantów CC "System 7/24"

Supraśl 17 - 19.X.2007

Supraśl 17 - 19.X.2007

Supraśl 17 - 19.X.2007

Supraśl 17 - 19.X.2007

 

drukuj