Projekty zakończone

Projekt Akademia Umiejętności Agrovita -adresowany jest do pracowników (pozaprodukcyjnych) oraz kadry menedżerskiej (łącznie 66 os.) firmy Agrovita. Uczestnicy to kadra menedżerska i kluczowi pracownicy biura i struktur wspierających produkcję. Są tu osoby, które posiadają długoletnie doświadczenie w firmie oraz osoby, które dopiero zaczynają je zdobywać (dział sprzedaży i przedstawiciele handlowi).

Projekt jest zgodny z polityką równych szans: promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych osób, które narażone są na wykluczenie ze względu na wiek (osoby po 45 roku życia), wykształcenie (wykształcenie co najwyżej średnie), płeć (kobiety). Uczestników charakteryzuje brak wcześniejszych doświadczeń związanych z korzystaniem z pozaszkolnych form kształcenia, nieproporcjonalny do potrzeb firmy  poziom umiejętności w zakresie objętym wsparciem w ramach niniejszego projektu.

W ramach realizacji projektu przewiduje sie:
Przeszkolenie 31 osób (kierownicy, pracownicy) na kursie języka angielskiego. Uczestnicy podczas 328 godz. szkoleń (cykl 18-o miesięczny) pozyskają umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku ang. na polu zawodowym. Uczestnicy szkoleń rozwiną umiejętności w zakresie mówienia, pisania, słuchania, czytania w języku obcym, zdobędą umiejętności komunikacji w języku obcym przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy branżowej, o samym sobie i świecie, pozyskają umiejętność twórczego i krytycznego myślenia, uczestnicy poznają różnice kulturowe, nauczą się rozumieć niuanse językowe, opanują zagadnienia związane z tematyką globalizacji, budowania marki, reklamy, zatrudnienia, handlu międzynarodowego, innowacji, etyki w biznesie, kształtowania jakości, nauczą się profesjonalnie prowadzić korespondencję handlową i urzędową w języku obcym, opanują specjalistyczne słownictwo branżowe.

Przeszkolenie 10 osób (menedżerowie, kluczowi pracownicy) z zakresu języka angielskiego w biznesie. Uczestnicy podczas 328  godz. szkoleń (cykl 18-o miesięczny) pozyskają umiejętność swobodnego porozumiewania się (pisemnie i ustnie w języku obcym na polu biznesowym). Uczestnicy opanują zagadnienia związane z tematyką globalizacji, budowania marki, reklamy, zatrudnienia, handlu międzynarodowego, innowacji, etyki w biznesie, kształtowania jakości, nauczą się profesjonalnie prowadzić korespondencję handlową i urzędową w języku obcym, opanują specjalistyczne słownictwo branzowe, przygotowani zostaną do ubiegania się o międzynarodowy biznesowy certyfikat językowy BEC Higher.

Przeszkolenie 30 os. (przedstawiciele handlowi oraz dyrektorzy sprzedaży) z zakresu sprzedaży. Uczestnicy podczas 6 modułów (łącznie 12 dni szkol.) pozyskają  umiejętność swobodnego organizowania i prowadzenia sprzedaży. Nauczą się profesjonalnej obsługi Klienta, prowadzenia rozmowy handlowej, pozyskiwania i utrzymywania klientów, negocjowania, skutecznej komunikacji w świecie biznesu, opanują techniki sprzedaży, nauczą się zasad sprzedaży złożonej.
http://rcs-hr.pl/agrovita/index.php

drukuj