Projekty zakończone
Wsparcie rozwoju polskiego eksportu

 
  Celem Projektu Wspacie rozwoju polskiego eksport  było przygotowanie polskich przedsiębiorstw mikro, małych i średnich do intensyfikacji działań eksportowych na rynkach krajów rozwijających się (KR) i przechodzących transformację społeczno-gospodarczą (KTSG), które są perspektywiczne z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu. Kolejnym celem projektu było przekazanie kadrze zarządzającej oraz pracownikom MMŚP wiedzy na temat działalności marketingowej na rynkach zagranicznych oraz technik i organizacji operacji eksportowych, a zwłaszcza różnych form handlu zagranicznego, metod rozliczeń międzynarodowych i technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem.

  

W czasie realizacji projektu  odbyły się  z zakresu eksportu oraz szkolenia zagraniczne, które dostarczyły wyczerpujących i aktualnych informacji na temat wybranych rynków KR i KTSG, a także wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności marketingowej i handlowej na rynkach pozaunijnych. Kursy eksportu obejmowały różne moduły szkoleniowe, które uczestnicy wybierali dowolnie, w zależności od swoich potrzeb szkoleniowych. Szkolenia zagraniczne odbywały się w 17 krajach ocenianych jako rynki priorytetowe dla polskiego eksportu.

Uczestnikami projektu mogły być  przedsiębiorstwa z kręgu mikoro, małych i średnich przedsiebiorstw.

Tematyka zrealizowanych  szkoleń:

1. Komunikacja interpersonalna – kształtowanie relacji biznesowych na rynkach krajowych i zagranicznych
2. Benchamrking. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
3. Konsorcja eksportowe.
4. Rola e-handlu w handlu zagranicznym.
5. Międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe.
6. Formuły handlowe INCOTERMS / COMBITERMS.
7. Finansowanie handlu zagranicznego i rozliczenia międzynarodowe
8. Instrumenty zarządzania ryzykiem w eksporcie.
9. Ubezpieczenia i gwarancje w obrotach zagranicznych.
10. Rating ryzyk wybranych krajów pozaunijnych
11. Badanie rynku KTSG oraz KR pod kątem przygotowania oferty eksportowej. Instrumenty oddziaływania na rynek eksportowy - formuła 8xP.
12. Rola innowacji w eksporcie
13. Przygotowanie transakcji eksportowej: kalkulacja kosztów, badanie wiarygodności partnera, sposoby zawarcia transakcji, zasady i techniki negocjacji kontraktowych
14. Analiza klauzul kontraktu eksportowego: prawa i obowiązki stron w kontrakcie. Najczęściej popełniane błędy w kontraktach.
15. Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki ważności kontraktu
16. Realizacja kontraktów eksportowych na rynkach krajów KTSG i KR: analiza dokumentów handlowych, ubezpieczenie transakcji, transport i spedycja, procedury celno-podatkowe, rozstrzyganie spraw spornych
17. Rynek Rosyjski – Szkolenie informacyjne o rynku rosyjskim.
18. Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i zagranicznych
19. Strategie wejścia na rynki krajów KTSG i KR.
20. Negocjacje handlowe
21.Działalność handlowa na rynkach zorganizowanych: targi, giełdy, aukcje, przetargi międzynarodowe.

 W ramach Projektu dostarczyliśmy przedsiębiorcom wiedzy na temat rynków takich krajów jak, m.in.:

  •           Ukraina, Rosja, Białoruś,
  •           Bułgaria, Rumunia, Serbia,
  •           Chiny, Indie,
  •           Egipt, Maroko, RPA,
  •           Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
  •           Brazylia, Meksyk, Argentyna.

Więcej informacji:

Piotr Fiedorowicz

Specjalista ds. Szkoleń
tel. (085) 748 22 41
e-mail: fiedorowicz@pfrr.pl

 


 

drukuj