Projekty zakończone

Branża elektroniczna stanowi istotną część polskiej gospodarki, ale stała przed bardzo poważnymi wyzwaniami związanymi z ogromną konkurencją światową. Szybki rozwój w tej dziedzinie zależy głównie od możliwości innowacyjnych firmy i szybkiego reagowania na postęp technologiczny.

Projekt "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej" miał jedno, ważne zadanie - dostarczyć małym i średnim firmom z branży wiedzy, która pomoże im przetrwać na coraz bardziej wymagającym rynku. Firmom DUŻYM zapewnić miał stały dostęp  do szkoleń dofinansowanych, a co za tym idzie ciągle szkolić własną kadrę pracowniczą.

W ramach projektu proponowaliśmy szkolenia z:

 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • wiedzy na temat rynku produktów elektronicznych
 • logistyki, dostaw i organizacja
 • pozyskiwania nowych technologii
 • zarządzania przedsiębiorstwem
 • nowych technologii

Oto tematy:
• Diagnostyka i badania jakości wyrobów elektronicznych
• Finanse dla nie finansistów
• Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem
• Innowacyjność w przedsiębiorstwie
• Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycjii metody oceny wniosku przez instytucje finansujące
• Koszty korzystania z różnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej
• Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
• Logistyka jako narzędzie poprawy konkurencyjności firmy 
• Monitorowanie procesów wytwórczych i produktów
• Organizacja i planowanie w MŚP 
• Praktyczne aspekty zarządzania projektami wg standardów PMI 
• Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
• Warsztaty z biznesplanów
• Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy
• Wstęp do zarządzania projektami wg standardów PMI 
• Zarządzanie kluczowymi kompetencjami
• Zarządzanie pracą zespołową
• Zarządzanie procesem produkcyjnym
• Zarządzanie projektami technologicznymi realizowanymi w sektorze elektronicznym MMSP
• Zarządzanie rozwojem pracowników
• Zarządzanie sprzedażą 
• Zarządzanie wizerunkiem firmy 
• Zarządzanie zmianą
• Źródła informacji marketingowej 


Udział w projekcie wzięły  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa szeroko rozumianej branży elektronicznej. Lista PKD dla firm, które brały udział w Projekcie:

WYSZCZEGÓLNIENIE NUMERÓW PKD

 • 22.31   Reprodukcja nagrań dźwiękowych
 • 22.32   Reprodukcja nagrań wideo
 • 22.33   Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • 29.23  Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
 • 29.42  Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu
 • 29.43   W zakresie: usługi instalacyjne maszyn (posadowienie, montaż oraz startowe uruchamianie maszyn elektrycznych sterowanych numerycznie w przedsiębiorstwach oraz zakładach usługowych)
 • 29.71   Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 30.01   Produkcja maszyn biurowych3
 • 30.02   Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji
 • 31.10   Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • 31.20   Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 31.40   Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
 • 31.50   Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
 • 31.61  Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 31.62   Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 32.10   Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych
 • 32.20   Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
 • 32.30   Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i  odtwarzania dźwięku i obrazu oraz    akcesoriów do nich
 • 33.10 Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
 • 33.20   Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
 • 33.30   Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
 • 33.40   Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 34.30   Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
 • 45.31   Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 51.43  Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
 • 51.84   Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 51.86   Sprzedaż  hurtowa  części elektronicznych
 • 52.72   Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 52.74  Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.20   Telekomunikacja
 • 72.10   Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 72.2     Działalność w zakresie oprogramowania
 • 72.21   Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
 • 72.22   Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
 • 72.30   Przetwarzanie danych
 • 72.40   Działalność związana z bazami danych
 • 72.50 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
 • 72.60   Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 73.10     Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • 95.00   Usługi świadczone w gospodarstwach domowych w zakresie: usługi instalacyjne, serwis, systematyczna obsługa elektronicznych urządzeń w gospodarstwach domowych i przydomowych

drukuj